• Users Online: 26
  • Print this page
  • Email this page
Articles published in the Current year  
 
To view other articles click corresponding year from the navigation links on the left side.

All | Case Reports | Editorial | Editorial Announcement | Guideline and Consensus | Mini Review | Original Articles | Perspective | Review Article | Review Articles
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format

Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to  Add to my list

Guideline and Consensus: Interpretation of the Expert Consensus on the Traditional Chinese Medicine Prevention and Treatment of Coronavirus Disease 2019 Omicron Variant Infections
Bangjiang Fang, Xinhui Wang, Shaobai Wang, Li Kong, Yong Ye, Hua Liu, Wensheng Qi, Wanyan Liu, Xucheng Li, Guiwei Li, Xiaorong Chen, Dechao Zhang, Hong Su, Zhixu Yang, Jinlu Zhang, Wen Zhang, Shuang Zhou, Ruanjin Zhao, Yuxia Mo, Qun Liang, Wei Huang, Changhong Zhou
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:13 (20 December 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.360626  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Mini Review: Macrophage-myofibroblast transition in kidney disease
Hui-Yao Lan
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:12 (31 October 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.358225  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Review Article: Mechanisms of Chinese Herbal Medicines for Diabetic Nephropathy Fibrosis Treatment
Tong Jiang, Yuhang Bao, Hong Su, Rendong Zheng, Lin Cao
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:11 (27 September 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.353727  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Case Report: Successful intervention with traditional Chinese medicine for severe Coronavirus Disease 2019: A case report
Wei Lu, Wen Zhang, Xiangru Xu, Quan Guo, Bangjiang Fang
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:10 (19 August 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.348715  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Review Article: Role of TGF-β Signaling in Coronavirus Disease 2019
Junzhe Chen, Wenjing Wu, Wenbiao Wang, Ying Tang, Hui- Yao Lan
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:9 (27 July 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.348713  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Review Article: Uric Acid: A Friend in the Past, a Foe in the Present
Abutaleb Ahsan Ejaz, Jo Ann Antenor, Vijay Kumar, Carlos Roncal, Gabriela E Garcia, Ana Andres-Hernando, Miguel A Lanaspa, Richard J Johnson
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:8 (26 July 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.348714  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Review Article: Effects and Prospects of the Integration of Traditional Chinese Medicine with Western Biomedical Approach for Premature Ejaculation
Elena Colonnello, Fu Wang, Juo Guo, Emmanuele A Jannini
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:7 (30 June 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.345766  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Original Article: An analysis on the clinical features of maintenance hemodialysis patients with coronavirus disease 2019: A single center study
Li Cheng, Yonglong Min, Can Tu, Dongdong Mao, Yuanyuan Yang, Yuting Song, Sheng Wan, Yanqiong Ding, Fei Xiong
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:6 (28 June 2022)
DOI:10.4103/imna.imna_6_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Review Article: Drug-induced acute kidney injury: Epidemiology, mechanisms, risk factors, and prevention via traditional chinese medicine
Ling Chen, Xuezhong Gong
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:5 (31 May 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.345767  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Original Article: Therapeutic effect of tocilizumab on inhibiting cytokine release syndrome in severe Coronavirus Disease 2019 patients
Lengnan Xu, Xin Liu, Yangwei Zhou, Aihua Liu, Xiaomao Xu, Xiaoxia Wang, Xuefeng Zhong, Yu Qiao, Li Wen, Huan Xi, Yonghui Mao
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:4 (25 May 2022)
DOI:10.4103/imna.imna_5_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Editorial: Applying the guidelines to standardize the behavior of clinicians in the treatment of chronic kidney disease with Chinese patent medicine
Qingli Cheng, Ping Li
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:3 (27 April 2022)
DOI:10.4103/2773-0387.344230  
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Review Article: Management of maintenance hemodialysis patients under the coronavirus disease pandemic
Fei Xiong, Can Tu
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:2 (27 April 2022)
DOI:10.4103/imna.imna_3_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Sword Plugin for Repository]Beta

REVIEW ARTICLE: Ferroptosis in diabetic nephropathy: A narrative review
Yifan Wang, Haiyong Chen
Integr Med Nephrol Androl 2022, 9:1 (28 February 2022)
DOI:10.4103/imna.imna_2_22  
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [Sword Plugin for Repository]Beta
Advanced Search

Month wise articles
Figures next to the month indicate the number of articles in that month